Preventieve en repressieve controle alcohol en drugs

Preventieve en repressieve controle alcohol en drugs

Enschede/Hengelo, 11 februari 2022

Beste ouder(s), verzorger(s),

Alcohol en drugs, het blijft op scholen helaas een probleem van alle tijden. Gelukkig betreft het maar een kleine groep leerlingen, maar in het kader van veiligheid in en om het schoolgebouw is er alle reden hier preventief en repressief op in te zetten vanuit school. Om die reden vinden wij het dan ook belangrijk alle ouder(s) en verzorger(s) op de hoogte te blijven houden hoe we handelen als zich een dergelijke situatie voordoet.
Stichting Attendiz heeft een protocol waarin omschreven staat hoe we omgaan met dergelijke situaties. In onze nieuwe schoolgids (2022-2023) zal expliciet aandacht worden besteed aan de vertaling van dit protocol naar de praktijksituatie op school. Echter, wat betekent dat nu concreet voor het handelen in het hier en nu indien er sprake is van (vermeend) alcohol en drugsgebruik of (vermeende) aanwezigheid? In deze brief informeren wij u daarover.
Het protocol ‘omgaan met alcohol en drugs’ is leidend voor de wijze waarop wij als school handelen indien er sprake is van in aanraking komen, dan wel vermeend gebruik van alcohol en drugs.
Hieronder zetten wij voor u uiteen wat dit concreet betekent voor Neon College.

Een medewerker van Neon College mag bij signalen van, al dan niet vermeend, gebruik van alcohol en drugs overgaan tot controle van:

 • Kluisjes
 • Tassen
 • Persoonlijke eigendommen

Voor de goede orde vermelden wij dat de politie hierbij aanwezig kan zijn, maar niet zelf de
controle zal uitvoeren. De controle geschiedt altijd door een medewerker van Neon College.
De politie mag alleen een controle uitvoeren als zij een huiszoekingsbevel heeft. In dat geval
zal er sprake zijn van verdenking van het plegen van een strafbaar feit.

 • Ouder(s)/verzorger(s) worden altijd ingelicht indien er sprake is van constatering van
  (vermeend) gebruik. Voor de leerling volgt dan in eerste instantie een time-out.
 • Bij herhaling van gebruik volgt er een schorsing en kan eventueel het opstarten van een verwijderingsprocedure het gevolg zijn. Indien wenselijk wordt er een preventiemedewerker van Tactus ingeschakeld.
 • Als er tijdens de controle drugs en/of alcohol wordt aangetroffen, worden deze zaken in beslag genomen. Ouder(s)/verzorger(s) worden op school uitgenodigd en indien nodig wordt de politie geïnformeerd.
 • Indien er sprake is van dealen (verstrekken aan derden met een winstoogmerk) wordt de politie ingelicht en volgt onmiddellijke verwijdering van school. Ook hier geldt dat indien wenselijk een preventiemedewerker van Tactus wordt ingeschakeld.
 • Bij het (uit-)delen (niet op winst gericht), volgt in ieder geval een schorsing. Deze schorsing betreft maximaal 5 dagen. Na deze schorsing volgt er een gesprek, waarin afspraken worden gemaakt en vastgelegd. Indien wenselijk wordt er een preventiemedewerker van Tactus ingeschakeld.
 • Het beleid van Stichting Attendiz is erop gericht ouder(s)/verzorger(s) altijd op de hoogte te stellen indien hun zoon of dochter betrokken is bij zaken zoals hierboven beschreven. Dit geldt dus ook voor leerlingen die 18+ zijn.

Vanzelfsprekend hopen we dat het niet vaak nodig zal zijn om te handelen zoals hierboven staat omschreven. Toch is het goed om af en toe even met elkaar op te frissen hoe het ook alweer zit indien zich een dergelijke situatie wel voordoet.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, neemt u dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,


Commissie van Begeleiding (CVB Neon)
Richard Kleinsman, locatie-coördinator Enschede
Joyce Bagchus, directeur

Heeft u een vraag?
Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
Enschede
Mail ons
X
X